Виртуалното инженерство (Virtual engineering) може да бъде разглеждано като интеграция на геометрични модели (CAD модели) и инженерни инструменти за анализ, симулация, оптимизация и взимане на решения (CAE методи и техники) в компютърно генерирана среда на виртуална реалност (VR), подпомагаща интердисциплинарния, колаборативен процес на разработване на нови изделия.

Виртуалната среда осигурява на потребителите центрирана около самите тях перспектива, позволяваща им да взаимодейства напълно естествено с инженерната система, както и достъп до голям набор инженерни инструменти. Работата в такава среда изисква инженерни модели, включващи геометрия, физика и различни количествени и качествени данни на реалната система. Така потребителят може да разглежда работещата система и да наблюдава, как тя реагира на промените в конструкцията, действието или всяка друга инженерна модификация. Основната цел на виртуалното инженерство е да ангажира капацитета на хората в извършване на комплексни анализи и оценки. Така инженерите могат да се фокусират върху взимането на решения за конкретни инженерни задачи, а не само върху лежащата в основата им информация. Съответно, продължителността на конструктивните цикли и разходите намаляват значително.

Центърът за виртуално инженерство на ТУ-София е единствен по рода си в България. Той е създаден през 2007 г. и носи името на своя основател проф. Илия Бояджиев. Научните и технологични области, които се развиват приоритетно в Центъра за виртуално инженерство, са ИКТ, системно проектиране, виртуално прототипиране, оптимизиране и подготовка на производството на нови изделия за промишлеността, както и за медицината и архитектурата.